Balkan Green Academy

Balkan Green Academy (BGA) është një projekt i cili mbështetur nga Balkan Trust for Democracy (BTD) dhe USAID. BGA synon edukimin e të rinjëve mbi tre shtylla kryesore: politikë-ekonomi-shoqëri, duke përdorur një qasje ndër-sektoriale dhe transdisiplinare, inkurajuar ndërtimin e njohurive dhe në të njëjtën kohë duke bërë kombinimin e moduleve që do të eksplorojnë perspektivën e politikave, qasjen ekonomike të biznesit dhe ndikimin shoqëror. 

Qëllimet kryesore janë:

  • Të promovojë parimet dhe vlerat e politikës së qëndrueshme dhe të gjelbër në çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik të shoqërive të Ballkanit Perëndimor (me fokus të veçantë në Agjendën 2030 - Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor)
  • Për të lidhur aktivistët, OSHC-të me rrënjët e gjelbra dhe iniciativat e qëndrueshme të gjelbërta dhe sipërmarrësit e gjelbër rurale dhe urbane potenciale ose ekzistuese.
  • Të stimulojë bashkëpunimin rajonal mbi parimet e gjelbra, vlerat dhe shkëmbimin e përvojës përmes bashkëpunimit me aktorët ndërkombëtarë dhe evropianë.
  • Të përgatisë akterët lokalë dhe rajonalë për të identifikuar potencialet brenda komuniteteve të tyre për krijimin e iniciativave dhe bizneseve të gjelbra dhe të qëndrueshme.

Multi-Stakeholder Cooperation for Transformative Environmental Action

Përmes projektit të Bashkëpunimit shumë-palësh për veprimin e veprimit transformues mjedisor, mbështetur nga Fondacioni Heinrich Böll, Balkan Green Foundation kërkon të intensifikojë punën me akterët relevant të energjisë dhe mjedisit dhe të punojë ngushtë me Anëtarët e Parlamentit për të promovuar Marrëveshjen e Gjelbër dhe avokimin për politikave të qëndrueshme në vend.

Duke llogaritur qasjen gjithpërfshirëse të projektit, veprimet janë drejtuar drejt frymëzimit të nevojës për ndryshim dhe drejtimit të publikut drejt praktikave të gjelbëra duke stimuluar diskutime mbi çështjet mjedisore, por gjithashtu duke përfshirë komponentin e ri arsimor të bazuar në evidencë dhe hulumtime i cili synon të përmirësojë ndërgjegjësimi dhe njohuritë e deputetëve për rëndësinë e Marrëveshjes së Gjelbër, Energjisë, Mjedisit dhe Çështjeve të Klimës dhe hartimi i një përfaqësimi gjithëpërfshirës politik mbi çështjet e qëndrueshmërisë, eksplorimit të mundësive për avancimin e politikave të gjelbra në vend, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe përmirësimin e shëndetit publik.

Green Debate Tournament

Përmes projektit Green Debate Tournament, ne synojmë të forcojmë aftësitë e të rinjve në të menduarit kritik dhe krijues, duke i trajnuar ata në formatin e debatit British Parliamentary. Projekti përmban aktivitete trajnuese dhe një turne debati, të fokusuara në çështjet e gjelbërta, për të rritur ndërgjegjësimin e të rinjve për rëndësinë e çështjeve mjedisore në shoqëri, duke u bërë kështu vetë aktivistë të gjelbër.

Për më tepër, projekti përmban një shembull pozitiv të efikasitetit të investimeve të gjelbra. Projekti përfundon me investimin e paneleve solare në shkollën ku vijojnë mësimet fituesit e turneut të debatit të organizuar në kuadër të projektit. Ky projekt realizohet me mbështetjen financiare të UNMIK-ut.