SHNDËRRIMI I KONCEPTEVE INOVATIVE NË ZGJIDHJE TË FUQISHME

Për ne

Balkan Green Foundation (BGF) është një organizatë rajonale që promovon përparim gjithëpërfshirës dhe të barabartë brenda Ballkanit Perëndimor në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.

Së bashku me organizatat e saj partnere, BGF vendos një fokus të fortë në avokimin e zgjidhjeve që promovojnë politikat e zhvillimit, të cilat janë në përputhje me zhvillimet më të fundit në botë, sfidat globale dhe agjendat kombëtare për integrimin në BE.

Nismat rajonale ndërmerren si baza të vazhdueshme për të përcjellë më tej angazhimin e BGF ndaj qëndrueshmërisë rajonale, duke siguruar forcimin dhe avancimin e politikave jetësore që prekin sektorët kryesorë, siç janë energjia, mjedisi dhe ekonomia.

BGF është pozicionuar me sukses si një partner kryesor strategjik për institucionet, organizatat dhe komunitetet rajonale dhe globale në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, shndërrimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme dhe forcimin  e partneritetit rajonal dhe global. 

Stafi

Visar Azemi

Drejtor Ekzekutiv

Visar Azemi është drejtori ekzekutiv në Balkan Green Foundation. Visari ka një diplomë në Inxhinieri Elektrike nga Universiteti i Prishtinës, një diplomë të dytë Bachelor në Studime të Menaxhimit dhe një diplomë master në Menaxhim Financiar Ndërkombëtar nga Kolegji Universitar i Universitetit të Maryland. Në rolin e Drejtorit Ekzekutiv, detyrat dhe përgjegjësitë e tij përfshijnë angazhime strategjike me qeveritë, shoqërinë civile dhe sektorin privat për të mbështetur tranzicionin e Ballkanit Perëndimor drejt një të ardhme të qëndrueshme dhe integrim evropian. Angazhimi i tij është përqendruar në zhvillimin strategjik në Ballkanin Perëndimor me vëmendje të veçantë në zhvillimin e energjisë së ripërtëritshme, integrimin e tregut të energjisë dhe ekonominë qarkore. Visari ka mbi dhjetë vjet përvojë profesionale në sektorin jofitimprurës, me njohuri të gjera në zhvillimin e partneritetit, planifikimin strategjik, menaxhimin e projektit dhe marketingun. Ai gjithashtu është bashkëautor në shumë studime dhe ka rishikuar shumë dokumente dhe raporte mbi shtigjet e qëndrueshme të energjisë. Hobit e tij janë muzika, ngjitjet, hikingu dhe sportet në natyrë. 

Rinora Gojani

Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve

Rinora Gojani është Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve Balkan Green Foundation. Ajo ka një përvojë të gjerë pune në hulimtim, avokim, ngritje të kapaciteteve, angazhim të niveleve qytetare, mbledhje fondesh, dhe menaxhimin e projekteve të përqendruara në zhvillimin e qëndrueshëm, demokratizimin, politikën e Ballkanit Perëndimor dhe proceset e integrimit në BE. Rinora ka një diplomë Masteri në Politikë Evropiane, me fokus në politikën energjetike, nga Kolegji Universitar i Dublinit. Ajo ka një pasion për sportet në natyrë, në veçanti për çiklizmin, hiking, dhe ngjitje në gurë.

Doruntina Murati Gashi

Menaxhere e Financave

Doruntina Murati Gashi është Menaxhere e Financave për gati katër vite në BGF. Ajo është përgjegjëse për kontabilitetin dhe menaxhimin financiar të organizatës. Ajo gjithashtu është e përfshirë në raportime të drejtpërdrejta financiare për donatorë të shumtë dhe menaxhimin e auditimeve të jashtme. Përvojat e saj përfshijnë kontabilitetin, raportimin financiar, taksimin, pasqyrat financiare dhe ka njohuri për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Doruntina ka një diplomë Bachelor në Bankë, Financa dhe Kontabilitet nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ekonomisë. Gjatë kohës së lirë, ajo shijon ecjet në natyrë, gatimin dhe ka një pasion për dizajnin interior.

Delvina Haxhijaha Krasniqi

Koordinatore e projektit

Delvina Haxhijaha Krasniqi mban pozitën e Koordinatores së Projektit në Balkan Green Foundation. Gjatë përvojës së saj profesionale, përveç menaxhimit të suksesshëm të projekteve multifunksionale, ajo është specializuar në krijimin dhe formësimin e përmbajtjes së komunikimit, organizimin dhe menaxhimin e ngjarjeve, zhvillimin e strategjive të mediave sociale dhe ofrimin e asistencës në zhvillimin e brendeve për organizata të ndryshme të vogla dhe të mëdha. Ajo mbaroi studimet me nderime në Institutin e Teknologjisë Rochester në Kosovë në Politikën Publike dhe Menaxhment. Delvina shijon të qenurit fizikisht aktive, është e dhënë pas fotografisë dhe muzika është pjesë e rutinës së saj të përditshme pothuajse 24/7.

Antoaneta Ivanova

Projekt Menaxhere për BGI

Antoaneta Ivanova është Projekt Menaxhere e Programit Balkan Green Ideas te Balkan Green Foundation. Ajo ka përvojë të madhe 20-vjeçare në sektorin e shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor duke punuar për organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe rajonale. Fokusi parësor i Antoanetës ka qenë gjithnjë në mbështetjen e të rinjve në përpjekjet e tyre arsimore dhe në karrierë, si dhe t’i ndihmojë ata që të krijojnë fillimet e tyre dhe bizneset sociale nga e para, t’i mbështes ata në rritjen e kapaciteteve të tyre, si dhe t’i këshillojë dhe motivojë ata në përmirësimin e tyre. Ajo ka një diplomë të përbashkët master për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë në Universitetet e Bolonjës dhe Sarajevës, si dhe ajo është një ish-studente (Alumni) e Departamentit të Shteteve të Bashkuara në studime për media dhe komunikim në Rutgers, Universiteti Shtetëror i New Jersey, SHBA. Hobit e Antoanetës përfshijnë leximin e poezive, shkrimin e poezive dhe gjithashtu eksplorimin e fushës së astronomisë.

Kaltrina Salihu

Koordinatore e Projektit

Kaltrina Salihu është Koordinatore e Projektit në Balkan Green Foundation. Ajo ka një përvojë të gjatë pune në projekte të ndryshme zhvillimi, përfshirë planifikimin pjesëmarrës, rrjetëzimin, hartimin dhe zbatimin e masave aktive të tregut të punës për të rinjtë, gratë dhe grupet e tjera të cenueshme. Ndër proceset e tjera, ajo ishte gjithashtu pjesë e pilotimit të koncepteve të sipërmarrjes sociale midis grupeve dhe organizatave në zonat rurale në Kosovë. Përmes angazhimit të saj aktiv, ajo ka lehtësuar iniciativat e shkëmbimit ndër-komunitar dhe veprimet e bashkëpunimit të decentralizuar. Historiku i arsimit të Kaltrinës përfshinë një diplomë bachelor në Sociologji dhe diplomë master për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci, të dyja të arritura në Kosovë. Ajo është kandidate e doktoratës në Universitetin e Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Hobit e saj përfshijnë ecjen dhe zanatet e artit.

Besfort Kosova

Menaxher Projekti

Besfort Kosova është Menaxher Projekti në Balkan Green Foundation. Besforti ka njohuri të thella për sistemin energjetik të Kosovës dhe gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht për sektorin e Energjisë së Ripërtëritshme dhe zhvillimet e tij. Edukimi i tij përfshinë diplomën master në Politika Publike - Politikë Ndërkombëtare e Zhvillimit - nga Universiteti I Dukës, Karolina e Veriut, SHBA. Ai gjithashtu ka një diplomë bachelor në Sociologji në Universitetin e Prishtinës. Besforti ka një pasion për natyrën, ecjen, kopshtarinë, leximin dhe një interes të veçantë për politikat e zhvillimit të qëndrueshëm, energjinë dhe çështjet e mjedisit.

Shpend Mustafa

Koordinator Projekti

Shpendi punon si Kordinator i Projektit në BGF. Ai ka përvojë shumë vjeçare në aktivitete dhe projekte që ndërlidhen me fuqizimin e të rinjve kundrejt tregut të punës, aftësimit të të rinjve në fushën e aktivizmit dhe mendimit kritik. Gjithashtu, ai ka punuar në projekte dhe hulumtime që ndërlidhen me qeverisje lokale. Shpendi është student i degës së Juridikut dhe hobitë e tij përfshin çiklizmin malor dhe rrugor, seriale të ndryshme dhe të lexuarit.
 

Pranvera Selimi

Asistente e Projektit

Pranvera Selimi është asistente e projekteve në Balkan Green Foundation. Pranvera ka përvojë pune në fusha të ndryshme, mes tyre në menaxhim të projekteve, hulumtim dhe menaxhment financiar në sketorin publik dhe privat. Pranvera ka përfunduar studimet Master në drejtimin ‘Sustainability Science and Policy’ në Universitetin e Maastricht-it në Holandë, dhe studimet Bachelor në Banka, Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Interesat e saj për hulumtime përfshijnë tranzicionin e energjisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në kohë të lire ajo shijon vrapimin në distanca të largëta, leximin dhe shkrimin.

Jehona Dushi

Asistente e Projektit

Jehona Dushi është Asistente e Projektit në Balkan Green Foundation. Eksperienca e saj përfshinë hulumtimin dhe role kryesore në organizimin e eventeve, lëvizjeve të bamirësisë dhe mbrojtjes së ambientit. Ajo ka përfunduar nivelin e BA dhe MSc në Fakultetin Ndërkombëtar të Universitetit të Shefildit, me diplomë me dallimin më i lartë akademik në të dy nivelet e studimit. Ajo gjithashtu mban diplomë të Institutit të Menaxhimit Niveli i 6-të në Menaxhim dhe Udhëheqje. Në kohë të lirë, ajo angazhohet në shërbime të komunitetit dhe të udhëtime.

 

Lirika Raça

Asistente Administrative dhe Financiare

Lirika Raça punon në pozitën e Asistentës Administrative dhe Financare në kuadër të Balkan Green Foundation. Ajo përfundoi një praktikë në Iniciativën për Zhvillimin Bujqësor të Kosovës (IADK) dhe më vonë gjithashtu në Kurt Weiss Greenhouses Inc. në New York, SHBA. Lirika gjithashtu është përfshirë në punë vullnetare brenda dhe jashtë Kosovës dhe ka ndjekur trajnime të shumta në fushën e mjedisit, ndryshimeve klimatike, transformimit të konflikteve, ekoturizmit, mbrojtjes së natyrës dhe qeverisjes së internetit. Lirika ka një diplomë të dyfisht AP dhe BA në Menaxhimin e Mjedisit dhe Bujqësisë nga Kolegji Universitar i Lillabelt dhe International Business College Mitrovica. Ajo është një ambientaliste e përkushtuar dhe shijon leximin, filmin dhe sporte të lidhura me natyrën si shëtitje, ngjitje dhe çiklizëm.

Raportet vjetore