RERURAL

ReRURAL është një projekt i fokusuar në adresimin e varfërisë energjetike në zonat rurale të Evropës Juglindore duke theksuar rolin e tranzicionit të energjisë dhe komuniteteve të energjisë në gjetjen e zgjidhjeve. Objektivi parësor është rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale, rajonale dhe kombëtare, publike dhe private. Qasja përfshin organizimin e seminareve, sesioneve trajnuese dhe takimeve, me theks të veçantë në angazhimin e të rinjve në dialog.

Rezultatet e projektit përfshijnë përpilimin e një mjeti gjithëpërfshirës, raporte informuese dhe një udhëzues praktik. Këto burime janë përpiluar posaçërisht për të përmirësuar të kuptuarit e varfërisë energjetike dhe për të adresuar sfidat që lidhen me të. 

Projekti mbështetet nga GIZ GmbH në kuadër të Iniciativës Evropiane për Klimën (EUKI), dhe zbatohet nga Balkan Green Foundation (Kosovë), Qendra SDEWES dhe Qyteti Gjurgjevac (Kroaci), RDA Green Carst (Slloveni) dhe LIR Evolution (Bosnje dhe Hercegovinë).

RenovAID

Mbështetja strukturore shumë-niveleshe për përmirësimin e efiçiencës së energjisë në ndërtesat në Kosovë dhe Shqipëri (RenovAID) është një projekt i mbështetur nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH në kuadër të Iniciativës Evropiane për Klimën (EUKI) të zbatuar nga WISE Europa në partneritet me Balkan Green Foundation, Instituti për Politikat Zhvillimore - INDEP, Milieukontakt Albania dhe Energiaklub Climate Policy Institute.

Kjo nismë 24-mujore synon të fuqizojë administratat publike në Kosovë dhe Shqipëri për të krijuar politika të efiçiencës së energjisë që jo vetëm të jenë të përshtatshme dhe praktike, por edhe të ndjekin standardet e BE-së. RenovAID promovon bashkëpunimin ndërsektorial midis administratave, bizneseve, OJQ-ve dhe qytetarëve për të forcuar përpjekjet për efiçencën e energjisë dhe për të përmirësuar shpërndarjen e njohurive. Për më tepër, projekti lehtëson zgjerimin e rinovimeve të ndërtesave duke i pajisur aktorët lokalë me ekspertizë.

Dekarbonizimi për Rezistencë Klimatike

"Dekarbonizimi për Rezistencë Klimatike" mbështet nga SMART Balkans dhe fokusohet tek sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova në përballje me ndikimet e ndryshimeve klimatike, me theks të veçantë ato që ndërlidhen me siguri dhe stabilitet rajonal. Përmes kësaj iniciative, BGF synon të ofrohet mbështetje në politikbërje, fascilitim i dialogut ndërmjet akterëve kryesorë, si dhe ngritja e vetëdijes qytetare për rëndësinë e adaptimit dhe marrjes së masave kundër pasojave të ndryshimeve klimatike. 

Qëllimet e projektit: 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit qëndron tek zvogëlimi i ndikimit të ndryshimeve klimatike sidomos në sektorët kyç për siguri dhe stabilitet në rajon përmes procesit të dekarbonizimit.  

 • OS1: Ofrimi i mbështetjes për institucioneve qeveritare për hartimin e politikave sektoriale sipas standardeve të BE-së. 
 • OS2: Ofrimi i platformave gjithëpërfshirëse për diskutim me akterët kryesorë për të influencuar politikat e mjedisit dhe klimës.
 • OS3: Ngritja e nivelit të ndërgjegjësimit të qytetarëve për ndikimin dhe efektin e ndryshimeve klimatike në sigurinë dhe stabilitetin rajonal.

GREEN CROSS

"KAPËRCIMI I GJELBËR - Drejt Ekonomive Lokale të Gjelbërta me investime të mençura" është financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Balkan Green Foundation, Qendra EDEN / EDEN Center, Komuna e Hasit dhe Komuna e Klinës.

Projekti zbatohet për një periudhë prej 40 muajsh në: Shqipëri, Komuna Has dhe Kosovë, Komuna e Klinës dhe synon të kontribuojë në rritje të përgjithshme të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kalimin e komunave në ekonominë e qëndrueshme të gjelbër përmes  politikës së integruar, investimet e zgjuara publike dhe zhvillimi i kapaciteteve.

Akteret në Komunën Has dhe Klinë luan një rol të rëndësishëm jo vetëm si përfitues i drejtpërdrejtë, por edhe në zbatimin e suksesshëm të projektit. Ky projekt është nën Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar (CBC) për Mjedisi midis Shqipërisë dhe Kosovës.

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM:

 • Të kontribuojë për një rritje të përgjithshme të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kalimin e komunave në ekonominë e gjelbër të qëndrueshëm përmes politikës së integruar, investimeve të zgjuara publike dhe zhvillimit të kapaciteteve.

OBJEKTIVAT SPECIFIKE:

 • Të nxisë rritjen e qëndrueshme të të ardhurave komunale duke përafruar politikat lokale me parimet e ekonomisë së gjelbër për të rritur efikasitetin e burimeve, dhe duke investuar në projekte të inteligjente të energjisë së gjelbër për të siguruar kosto të ulët dhe qasje në energji elektrike jo ndotëse dhe me cilësi të mirë për popullatën e zonave urbane dhe rurale në komunat Has dhe Klinë.
 • Për të rritur kapacitetet dhe për të stimuluar ekonominë e gjelbër dhe sipërmarrjen, bujqësinë e qëndrueshme dhe praktikat e gjelbërta në publikun e gjerë dhe palët e ndryshme si çelës për potencialet ekoturistike dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të zonës ndërkufitare.

Transformimi i Energjisë dhe Dekarbonizimi në Ballkanin Perëndimor

“Transformimi i Energjisë dhe Dekarbonizimi në Ballkanin Perëndimor” është një projekt rajonal i financuar nga Ministria Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe zbatohet nga Balkan Green Foundation në bashkëpunim me Germanwatch, Open School Belgrade dhe Eko-Svest.

Projekti synon të mbështesë vendet e Ballkanit Perëndimor, në veçanti Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, në përshpejtimin e tranzicionit të tyre energjetik dhe të dekarbonizimit. Kjo përfshin ndërtimin e rrjeteve të forta të shoqërisë civile në rajon, koordinim të ngushtë me akademinë dhe sektorin privat, që të mundësojë punën së bashku për reformat kombëtare dhe rajonale.

Projekti bashkon palët e interesuara kombëtare dhe lokale nga rajoni për:

 • Krijimin e dialogut vendor dhe ndërkufitar të shoqërisë civile për një tranzicion të drejtë social të energjisë në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Serbi, që ofron shtytje politike.
 • Sigurimi që propozimet e politikave klimatike nga shoqëria civile të kenë mbështetur zhvillimin e mëtejshëm të politikës kombëtare dhe rajonale të sektorit të energjisë dhe klimës.

Disa nga aktivitetet kryesore të projektit përfshijnë zhvillimin e kapaciteteve për OSHC-të lokale në sektorin e klimës; vizita studimore për vendimmarrësit dhe gazetarët; monitorimin e politikës lokale në sektorin e energjisë; dhënien e rekomandimeve për tranzicionin energjetik kombëtar dhe rajonal; dhe nxitjen e dialogut ndërmjet palëve të interesuara  përmes forumeve dhe ngjarjeve të diskutimit ndërkufitar.

Kosovo Green Action

Projekti "Kosovo Green Action" mbështetet financiarisht nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (Banka Botërore) përmes ofrimit të grantit të Partneritetit Global për Përgjegjësi Sociale (GPSA) dhe zbatohet nga Balkan Green Foundation (BGF) në bashkëpunim me Lëvizja FOL (FOL) dhe Open Data Kosovo (ODK).

Projekti angazhon palë të fushave të ndryshme në llogaridhënien sociale të përbashkët për prioritetet e lidhura me klimën dhe energjinë, të përshkruara në Agjendën e Gjelbër të miratuar nga BE për Ballkanin Perëndimor. Projekti përputhet me shtyllat kryesore të Agjendës së Gjelbër përmes aktiviteteve që përmirësojnë aksesin e palëve të interesuara në informacion, qeverisje të mirë, llogaridhënien dhe transparencën e institucioneve qeveritare dhe fuqizimin e të rinjve, duke nxitur veprimet kyçe për klimën.

Objektivat e përgjithshme

 • Zhvillimi i kapaciteteve qeveritare për të përmirësuar politikëbërjen e mbështetur nga të dhënat në përputhje me Agjendën e Gjelbër.
 • Nxitja e bashkëpunimit dhe dialogut ndërmjet institucioneve publike, OSHC-ve, mediave dhe qytetarëve për çështjet kyçe të Agjendës së Gjelbër.
 • Angazhimi i palëve të interesuara përmes mekanizmave të ndryshëm, duke përfshirë një platformë digjitale ndërvepruese dhe të drejtuar nga të dhënat për çështjet e lidhura me klimën/energjinë, e cila lehtëson aksesin në informacion dhe ndërveprimin të palëve të interesuara me entitetet qeveritare për angazhimet për klimën dhe energjinë.

Inkubatori Rajonal për Sipërmarrësit Socialë (RISE) Faza 2

Inkubatori Rajonal për Sipërmarrësit Socialë (RISE) Faza 2, është një vazhdimësi e projektit ' WB6 Lab', i cili synon të krijoj hapësira të reja pajtimi për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi. dhe Serbisë) përmes sipërmarrjes sociale. Projekti zbatohet nga Balkan Green Foundation në bashkëpunim me Konsorciumin e përbërë nga GROUPE SOS Pulse, RYCO, SEEYN dhe Zyra Rinore Franko-Gjermane (FGYO), dhe mbështetet nga Agence Française de Développement, Programi Erasmus + dhe Zyra Rajonale për Bashkëpunimi Rinor (RYCO).

Projekti fokusohet në zbatimin e një programi rajonal të mbështetjes për idetë e sipërmarrjes sociale për të rinjtë. Programi përbëhet nga një fazë ideimi dhe një fazë inkubimi, duke synuar t'u mundësojë udhëheqësve të projektit të zhvillojnë zgjidhje inovative për sfidat me të cilat përballen komuniteti (et) e tyre. Përmes kësaj mënyre, programi fuqizon të rinjtë që të bëhen aktorë të ndryshimit brenda komunitetit(eve) të tyre duke zhvilluar zgjidhje me ndikim të lartë social dhe mjedisor dhe duke i përballur ata në shkallë rajonale. Programi zbatohet tri herë në tri cikle të quajtura “RISE Journeys”.

Gjatë projektit RISE, partnerët do të punojnë së bashku drejt ndërtimit të kapaciteteve të 6 inkubatorëve lokalë (ofruesit e AFP-së). Partnerët do të bashkëndërtojnë disa mjete dhe materiale novatore pedagogjike mbi sipërmarrjen sociale dhe ndërkulturën. Aktivitete për ngritjen e kapaciteteve do të organizohen për të përmirësuar njohuritë, aftësitë teknike dhe pedagogjike të trajnerëve të AFP-së dhe për t'u mundësuar atyre të regjistrojnë programe të cilësisë së lartë dhe inovative të mbështetjes së sipërmarrjes sociale që nxisin pajtimin dhe ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët në rajon. Kjo, në këmbim, do të kontribuojë në një përafrim më të mirë midis strukturave të AFP-së dhe tregut në zhvillim të sipërmarrjes sociale në vend. Më tej, duke zbatuar projektin në të gjithë Ballkanin Perëndimor, duke nxitur lëvizshmërinë dhe duke ndarë dhe shfaqur rezultatet e projektit, projekti synon të nxisë bashkëpunimin brenda rajonit dhe të forcojë ekosistemin rajonal.

Balkan Green Ideas

Balkan Green Ideas (BGI), projekt i mbështetur nga Rockefeller Brothers Fund fillimisht tani edhe me mbështetjen e ERASMUS+, inkurajon ndërmarrësit ambiciozë në Ballkanin Perëndimor në krijimin e ideve të biznesit të gjelbër që shfrytëzojnë burimet lokale dhe rigjallërojnë zinxhirët tradicional të zhdukur të prodhimit dhe tregjet me bazë komunitare.

BGI synon të kontribuojë në mënyrë thelbësore në ndërtimin e një rajoni paqësor, konkurrues dhe të begatshëm të Ballkanit Perëndimor, duke qenë vazhdimisht në ndjekje të qëndrueshmërisë mjedisore rajonale, Axhendës së re të Gjelbër për BB dhe promovimin e një programi mbështetje për ndërmarrjet e gjelbëra të qëndrueshme që do të kontribuojnë në drejtim të gjelbër Ballkanit dhe zonat ekonomikisht të qëndrueshme të vogla rurale dhe urbane në rajonin tonë.

Si objektiv ka të promovojë parimet dhe vlerat e politikës së qëndrueshme dhe të gjelbër midis të rinjve në çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik të shoqërive të Ballkanit Perëndimor, si dhe të lidhë aktivistëve e rinj të gjelbër dhe përgatitjen e tyre për të identifikuar potencialet brenda komuniteteve të tyre për krijimin e iniciativave dhe bizneseve të gjelbra dhe të qëndrueshme të të rinjve në Ballkanin Perëndimor dhe Greqi për të fuqizuar rolin e tyre në vizionin për zhvillim të qëndrueshëm brenda rajonit.

SolarCollab: Një tranzicion i energjisë i udhëhequr nga të rinjtë

Projekti financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe mbështet një tranzicion të drejtë energjetik në nivel komunal në Kosovë duke promovuar demokratizimin e energjisë.

Objektivat specifike:

 • OS1: Avokimi për reduktimin e barrierave ndaj BRE-ve, investimeve në EE dhe prosumerizmit;
 • OS2: Inkurajimi i pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të të rinjve në ekonominë e gjelbër përmes transferimit të njohurive;
 • OS3: Nxitja e investimeve të gjelbra në nivel komune në BRE dhe EE;

Projekti përfshin hulumtim bazë mbi barrierat ndaj investimeve në energjinë e rinovueshme, e ndjekur nga publikimi i një studimi dhe nënshkrimi i Memorandumit me bashkinë dhe një universitet për bashkëpunimin OJQ-qeveri-akademi. Një ceremoni inaugurimi do të prezantojë gjetjet e studimit dhe do të diskutojë sfidat dhe mundësitë e energjisë diellore.

 

Green Talk

Platforma "Green Talk" i dedikohet nxitjes së diskutimeve për çështjet e energjisë dhe mjedisit, si dhe promovimit të aktivizmit, adresimit të sfidave dhe eksplorimit të mundësive në sektorin e gjelbër të Kosovës. Qëllimi kryesor është të frymëzojë ndryshime pozitive dhe të inkurajojë adoptimin e praktikave të qëndrueshme në mesin e publikut.

Nëpërmjet platformës, BGF ofron një hapësirë për individët, akademinë, bizneset, shoqërinë civile dhe institucionet që të ndajnë nisma dhe praktika frymëzuese të gjelbra. Kjo synon të nxjerr në pah përpjekjet bazë dhe qasjet institucionale ndaj tranzicionit të energjisë dhe sfidave mjedisore. Folësit e “Green Talk”, përshtatin fjalimet dhe idetë e tyre sipas këtij qëllimi, duke ofruar njohuri dhe zgjidhje që mund të frymëzojnë të tjerët të ndërmarrin veprime në jetën dhe komunitetet e tyre.

Edicioni i katërt i "Green Talk" mbështetet nga Heinrich Böll Stiftung.

Balkan Green Academy

Balkan Green Academy (BGA) është një projekt i cili mbështetur nga Balkan Trust for Democracy (BTD) dhe USAID. BGA synon edukimin e të rinjëve mbi tre shtylla kryesore: politikë-ekonomi-shoqëri, duke përdorur një qasje ndër-sektoriale dhe transdisiplinare, inkurajuar ndërtimin e njohurive dhe në të njëjtën kohë duke bërë kombinimin e moduleve që do të eksplorojnë perspektivën e politikave, qasjen ekonomike të biznesit dhe ndikimin shoqëror. 

Qëllimet kryesore janë:

 • Të promovojë parimet dhe vlerat e politikës së qëndrueshme dhe të gjelbër në çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik të shoqërive të Ballkanit Perëndimor (me fokus të veçantë në Agjendën 2030 - Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor)
 • Për të lidhur aktivistët, OSHC-të me rrënjët e gjelbra dhe iniciativat e qëndrueshme të gjelbërta dhe sipërmarrësit e gjelbër rurale dhe urbane potenciale ose ekzistuese.
 • Të stimulojë bashkëpunimin rajonal mbi parimet e gjelbra, vlerat dhe shkëmbimin e përvojës përmes bashkëpunimit me aktorët ndërkombëtarë dhe evropianë.
 • Të përgatisë akterët lokalë dhe rajonalë për të identifikuar potencialet brenda komuniteteve të tyre për krijimin e iniciativave dhe bizneseve të gjelbra dhe të qëndrueshme.

Multi-Stakeholder Cooperation for Transformative Environmental Action

Përmes projektit të Bashkëpunimit shumë-palësh për veprimin e veprimit transformues mjedisor, mbështetur nga Fondacioni Heinrich Böll, Balkan Green Foundation kërkon të intensifikojë punën me akterët relevant të energjisë dhe mjedisit dhe të punojë ngushtë me Anëtarët e Parlamentit për të promovuar Marrëveshjen e Gjelbër dhe avokimin për politikave të qëndrueshme në vend.

Duke llogaritur qasjen gjithpërfshirëse të projektit, veprimet janë drejtuar drejt frymëzimit të nevojës për ndryshim dhe drejtimit të publikut drejt praktikave të gjelbëra duke stimuluar diskutime mbi çështjet mjedisore, por gjithashtu duke përfshirë komponentin e ri arsimor të bazuar në evidencë dhe hulumtime i cili synon të përmirësojë ndërgjegjësimi dhe njohuritë e deputetëve për rëndësinë e Marrëveshjes së Gjelbër, Energjisë, Mjedisit dhe Çështjeve të Klimës dhe hartimi i një përfaqësimi gjithëpërfshirës politik mbi çështjet e qëndrueshmërisë, eksplorimit të mundësive për avancimin e politikave të gjelbra në vend, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe përmirësimin e shëndetit publik.

Environmental Capacity Building on Data use in Kosovo

Projekti 'Ndërtimi i kapaciteteve mjedisore mbi përdorimin e të dhënave në Kosovë’ zbatohet përmes mbështetjes së Agjencisë Suedeze të Mbrojtjes së Mjedisit.

Projekti i përgjigjet kërkesës për krijimin e pranisë lokale me objektiv ndërtimin e kapaciteteve mjedisore në Kosovë dhe avancimin e procesit të pranimit në BE me fokus në fushën e mjedisit.

Përmes këtij projekti, Balkan Green Foundation, si një Administrator Lokal, do të jetë një urë lidhëse midis ekipit Suedez dhe partnerëve të projektit në Kosovë në përmbushjen e këtij qëllimi, duke kontribuar që politikat mjedisore të implementohet dhe zhvillohet në mënyrë efektive, me kualitet të lartë, si dhe adresimin e çështjeve në lidhje me klimën dhe ajrin, biodiversitetin, zonat e ndotura, riciklimin dhe mbeturinat, mbikëqyrjen e mjedisit, si dhe hulumtimet mjedisore.

Green Debate Tournament

Përmes projektit Green Debate Tournament, ne synojmë të forcojmë aftësitë e të rinjve në të menduarit kritik dhe krijues, duke i trajnuar ata në formatin e debatit British Parliamentary. Projekti përmban aktivitete trajnuese dhe një turne debati, të fokusuara në çështjet e gjelbërta, për të rritur ndërgjegjësimin e të rinjve për rëndësinë e çështjeve mjedisore në shoqëri, duke u bërë kështu vetë aktivistë të gjelbër.

Për më tepër, projekti përmban një shembull pozitiv të efikasitetit të investimeve të gjelbra. Projekti përfundon me investimin e paneleve solare në shkollën ku vijojnë mësimet fituesit e turneut të debatit të organizuar në kuadër të projektit. Ky projekt realizohet me mbështetjen financiare të UNMIK-ut.

Green Rural Deal

Green Rural Deal është një projekt i filluar në mes Balkan Green Foundation, Institutit Wuppertal, Germanwatch, Shoqatës Rajonale të Qeverisjes Lokale të Maqedonisë Perëndimore dhe Fondacionit BRE, me mbështetjen nga Iniciativa Evropiane për Klimën (EUKI) e Ministrisë Federale për Mjedisin, Ruajtjen e Natyrës dhe Sigurisë Bërthamore (BMU).

Objektivi i projektit është të zhvillojë kapacitete lokale për një tranzicion në një ekonomi me zero karbon në tre rajone të synuara: Maqedonia Perëndimore (Greqi), Kamenica (Kosovë) dhe Priboj (Serbia). Projekti synon të mbështesë dhe fuqizojë komunat në rajonet rurale në vendet e përmendura së bashku me komunat gjermane përmes ndërtimit të kapaciteteve lokale, mësimit nga kolegët dhe bashkë-krijimit të projekteve konkrete.

Gjatë implementimit, Green Rural Deal do të prodhojë rekomandime për secilin rajon të synuar dhe do të punojë me akterët kryesorë në secilin rajon për të krijuar strategji të qëndrueshme të projektit.

Green Rural Deal do të bashkojë akterët rajonal dhe lokal të ndryshme dhe nga fusha të ndryshme të politikave për:

 • Krijimin e së ardhmes së tyre
 • Sigurimin e një manuali për mbështetjen e rajoneve të tjera
 • Përditësimin e politikave që synojnë vendimmarrësit në nivelin kombëtar dhe evropian në një përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin për nevojat e rajoneve rurale.

RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs)

RISE (Inkubatori Rajonal për Ndërmarrësit Social) mbështet të rinjtë në zhvillimin e ideve të tyre në biznese të qëndrueshme sociale. Programi i mbështetjes posaçërisht është zhvilluar dhe monitoruar nga konsortiumi I përbërë nga RYCO, GROUPE SOS Pulse, SEEYN, Institut français, dhe Franco-German Youth Office (FGYO). Balkan Green Foundation është një nga gjashtë inkubatorët lokalë përgjegjës për zbatimin e aktiviteteve të RISE brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor

Objektivi i projektit është të adresojë një nevojë specifike dhe thelbësore në rajon në lidhje me kontekstin dhe historinë e tij aktuale: hapjen e hapësirave të reja të pajtimit për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor përmes ndërmarrjes sociale. Projekti, për shkak të natyrës së tij shumë rajonale, do të tentojë të rrisë numrin e ndërveprimeve ndërkufitare rreth ndërmarrjes sociale gjatë 3 viteve të projektit dhe më pas.

 • Objektivi i parë specifik është pasurimi i kapacitetit të ekosistemit të ndërmarrjes sociale në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky objektiv specifik u drejtohet strukturave lokale të mbështetjes (inkubatorët RISE) të cilët promovojnë projekte inovative dhe sociale dhe udhëheqës të projekteve.
 • Objektivi i dytë specifik është i lidhur me vetë natyrën e projektit: për të inkurajuar pajtimin përmes ndërmarrjes sociale, është e nevojshme të inkurajohet një kontekst i favorshëm për zhvillimin e projekteve ndërmarrëse. Rritja e ndërgjegjësimit për ndërmarrjen sociale në shoqëritë e Ballkanit Perëndimor është një element kryesor në zhvillimin e projektit dhe duhet të gjenerojë një komunitet dinamik dhe të informuar të ndërmarrësve të rinj socialë.

Road Map of Social Enterprises

Udhëzuesi i Ndërmarrjeve Sociale  mbështetet nga Erasmus Plus dhe i përgjigjet nevojave të partnerëve dhe komuniteteve të tyre në fushën e sipërmarrjes sociale duke përdorur mjete dixhitale në punën e të rinjve për të adresuar papunësinë e të rinjve dhe për të fuqizuar të rinjtë. 8 partnerë nga 8 vende do të punojnë për 24 muaj në mjetin dixhital për shkëmbimin e njohurive dhe rrjetëzimin në sipërmarrjen sociale.

Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në krijimin e një mjedisi mbështetës social sipërmarrës në vendet pjesëmarrëse; për të zhvilluar një mjet të qëndrueshëm, një hartë, faqe interneti dhe aplikacion për rrjetëzim, shkëmbim njohurish rreth sipërmarrjes sociale me shembuj konkretë të ndërmarrjeve sociale dhe mjete që mbështesin bashkëpunimin ndërsektorial; për të mbështetur bashkëpunimin ndërmjet Programit dhe vendeve Partnere dhe zhvillimin e nismave të reja të projekteve që adresojnë papunësinë e të rinjve dhe zhvillimin e përspektivës së sipërmarrësve të rinjë.

Për më tepër, aktivitetet e parapara i kushtohen rritjes së kapaciteteve të organizatave rinore (trajnimi dhe mësimi online), hartimi i praktikave të sipërmarrjes sociale dhe zhvillimi i mjetit dixhital, hartës dhe kontributi në krijimin e një mjedisi mbështetës social sipërmarrës, duke i bërë sipërmarrjet sociale të dukshme dhe të aksesueshme (ngjarjet shumëfishuese ndërkombëtare dhe kombëtare).

 

PROMOTING GREEN ENERGY IN KOSOVO

Projekti "Promovimi dhe mbështetja e përfshirjes së masave të efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në strukturën energjetike të Kosovës" financohet nga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dhe implementohet nga Balkan Green Foundation. 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë që publikut i gjerë dhe nëpunësit publik të kuptojnë më mirë përfitimet e sjella nga investimet në efiçiencën e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë në Kosovë; vetëdijësimi për rëndësinë dhe përfitimet konkrete të masave të efiçiencës së energjisë; kontribimi në përmirësimin dhe ndryshimin e sjelljes drejt shpenzimit të energjisë dhe kursimeve duke përdorur teknologji dhe masa të reja, të cilat do të arriteshin përmes masave të reja fiskale, administrative dhe politike të publikut.

Më specifikisht, objektivat e projektit janë:

 • Përparimin e dialogut publik, ndërgjegjësimin për rëndësinë e eficiencës së energjisë dhe kërkimin e mënyrave efektive për të promovuar eficiencën e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë, dhe në të njëjtën kohë avokon për rritjen e gjelbër.
 • Të avokojë për parimet e ekonomisë së gjelbër, kursimin e energjisë dhe përshpejtimin e miratimit të masave të politikave në strategjitë qeveritare, masat administrative dhe publikimet akademike.

EMPOWER - ENGAGE - BUILD OWNERSHIP

Balkan Green Foundation (BGF) në bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP), po zbatojnë një projekt tre vjeçar  "Empower - Engage - Build Ownership" i mbështetur nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Objektivi i projektit është të mundësojë sektorin e shoqërisë civile të Kosovës të përmbushë rolin e tij në mjedisin demokratik duke vepruar si bashkëbisedues i pavarur, duke monitoruar institucionet publike, duke rritur përgjegjshmërinë dhe transparencën në zhvillimin e politikave dhe proceset e vendimmarrjes në lidhje me shqetësimet e komuniteteve dhe grupeve të shoqërisë civile në fushën e ruajtjes së mjedisit, energjisë së gjelbër dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike.

Ndër tjera, qëllimet e projektit përfshijnë:

 • Rritje e aftësive dhe shkathtësive për shkëmbimin e informacionit të OShC-ve në monitorimin e politikave, avokimin dhe fushatat mbi përparësitë tematike të synuara;
 • Nxitja e pjesëmarrjes së OShC-ve në hartimin dhe zbatimin e politikave, avokimin dhe aktivitetet thelbësore përmes organizatave të financimit në tërë Kosovën;
 • Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë përmes aktiviteteve mbështetëse që promovojnë veçanërisht ruajtjen e mjedisit, energjinë e gjelbër dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike. Me pak fjalë, projekti synon të sigurojë mbështetje të vazhdueshme për institucionet publike dhe OSHC-të duke përfshirë aktivitete që promovojnë ruajtjen e mjedisit, ekonominë e gjelbër dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike në tërë Kosovën; dhe njëkohësisht, të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë.

MULTI-ACTOR PARTNERSHIP (MAP)

Germanwatch dhe Balkan Green Foundation (BGF) së bashku filluan iniciativën e planifikimit të Projektit të Multi-Actor Partnership (MAP) i cili adreson tranzicionin e sistemit energjetik të Kosovës, dhe veçanërisht sistemin e tij të energjisë elektrike, drejt një gjendjeje më të qëndrueshme, duke rritur prezencën e energjisë së ripërtëritshme dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë lokale, - çështje urgjente me pasoja direkte dhe indirekte ekonomike, ekologjike, shëndetësore dhe ndërtimi i paqes për 1,8 milion qytetarë të Kosovës, si dhe rajoneve fqinje.

Projekti në mënyrë efektive do të nxisë një partneritet lokal me shumë aktorë si një mjet ideal për të krijuar rezonancë dhe mbështetje nga aktorët kryesorë lokalë, për të zhvilluar vizionin e tyre për një tranzicion të qëndrueshëm të energjisë si një projekt i përbashkët shoqëror. Për më tepër, projekti synon të transferojë njohuritë në mes të aktorëve kryesorë vendorë dhe përçues të tjerë të njohurive nga e gjithë Evropa, në mënyrë që t'i mundësojë Kosovës të aplikoj mësimet e marra në zbatimin e tranzicioneve të qëndrueshme të energjisë dhe të integrojë masat e ndryshimit të klimës në politika, strategji dhe planifikim kombëtar.

Grupi i synuar i projektit përfshin të gjitha palët relevante në hartimin, zbatimin dhe ekzekutimin e një tranzicioni të qëndrueshëm të energjisë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor: Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), Qeveria, sektori privat, komunat lokale, media dhe studentë të universiteteve. Projekti është efektiv për zhvillim sepse një furnizim me energji elektrike, i sigurt, i pranueshëm nga shoqëria dhe i qëndrueshëm me energji elektrike është në zemër të çdo zhvillimi ekonomik afatgjatë dhe specifik për Kosovën është aspekti i ndërtimit të paqes për të siguruar një sistem funksional të energjisë elektrike.

Për më tepër, projekti do të kërkojë të investojë në zhvillimin e kapaciteteve lokale dhe pilot projekte që do të vazhdojnë gjatë kornizës kohore të projektit. Në fund të fundit, janë qytetarët e Kosovës ata që synojnë të përfitojnë përmes projektit në planin afatgjatë, përmes efekteve pozitive direkte dhe indirekte ekonomike dhe shëndetësore të një tranzicioni të qëndrueshëm të energjisë.