BALKAN ENERGY PROSPECT

Balkan Energy Prospect është ndër mjetet e krijuara nga Balkan Green Foundation, me idenë për të përfaqësuar një platformë të hapur dhe informuese për zbulimin dhe analizimin e njohurive kryesore që theksojnë kapacitetet e secilit vend të Ballkanit Perëndimor përsa i përket sektorëve të tyre përkatës të energjisë.

Në fund të fundit, kjo platformë është hartuar me idenë për të ofruar një pasqyrim të shkurtër por gjithëpërfshirës të zhvillimeve në sektorin e energjisë në secilën nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, përkatësisht Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi.

Platforma siguron një paraqitje vizuale të të dhënave, duke treguar që një qasje efikase në energji elektrike dhe lidhje e strategjive brenda rajonit të Ballkanit Perendimor do të drejtojë procesin e bashkëpunimit dhe do të jap kontribute rajonal drejt përparimit të sistemeve të tyre të energjisë, të udhëhequr nga angazhimet, detyrimet dhe objektivat e përbashkëta të Traktati i Komunitetit të Energjisë.

Me krijimin e bashkëpunimit dhe një infrastrukture të integruar energjetike mes njëri-tjetrit, vendet do të rrisin bashkëpunimin ndërkufitar dhe do të zhvillojnë projekte rajonale dhe do të ulin ekonominë e tyre të karbonit.

Si e tillë, kjo platformë siguron informacion të vlefshëm për gjashtë vende të BP-së në lidhje me teknologjitë e tyre të energjisë, sinergjitë e mundshme për një treg të ardhshëm të integruar të energjisë dhe kapacitetet për diversifikimin e energjisë brenda rajonit të BP.