Përtej kufijve: Ndikimi i trefishtë i BGF-it në fuqizimin e ndikimit mjedisor

29 January 2024

Në një lëvizje të rëndësishme drejt ndryshimit të qëndrueshëm, Balkan Green Foundation shpalos me krenari tre projekte novatore që synojnë forcimin e nismave mjedisore dhe nxitjen e ndryshimeve pozitive në Kosovë dhe Evropën Juglindore. Të mbështetura nga Ambasada Suedeze, Iniciativa Evropiane për Klimën (EUKI) dhe të zbatuara së bashku me partnerë të nderuar, këto iniciativa shënojnë një përpjekje kolektive për të fuqizuar organizatat e shoqërisë civile, për të adresuar varfërinë energjetike dhe për të promovuar efiçencën e energjisë.

1. Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile në Kosovë (EECSOK)

Iniciativa bashkëpunuese, e mbështetur nga Ambasada Suedeze, na bashkon me partnerë si Fondi për Zhvillim të Komunitetit (CDF), 7 Arts, Let's do it Peja dhe Ec Ma Ndryshe. Ky projekt është përpiluar për të mbështetur organizatat partnere, duke u mundësuar atyre të trajtojnë në mënyrë efektive sfidat mjedisore. Iniciativat kryesore nën EECSOK, të udhëhequra nga Balkan Green Foundation, përfshijnë "Energy Strategy Watch" dhe "Energy Hub", të cilat fokusohen në monitorimin e Strategjisë Kombëtare të Energjisë së Kosovës dhe angazhimin e të rinjve të Prishtinës në avokimin për energji më të pastër.


2. ReRural 

E mbështetur nga Iniciativa Evropiane për Klimën (EUKI), përfshin partnerët tonë implementues Qendrën SDEWES, Qytetin Đurđevac (Kroaci), RDA Green Carst (Slloveni) dhe LIR Evolution (Bosnje dhe Hercegovinë). Me një qëllim parësor për të trajtuar varfërinë energjetike në zonat rurale të Evropës Juglindore, ReRURAL thekson rolin e tranzicionit të energjisë dhe Komuniteteve të Energjisë në gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme. Nisma synon të rrisë kapacitetet e institucioneve lokale, rajonale dhe kombëtare, duke përfshirë mjete, seminare dhe sesione trajnimi, duke përfshirë në mënyrë aktive të rinjtë në dialog.

3. RenovAID

Në partneritet me WISE Europa, Instituti për Politikat e Zhvillimit - INDEP, Milieukontakt Albania dhe Energiaklub, Instituti i Politikave Klimatike, RenovAID, projekti i dytë nën mbështetjen e EUKI, zgjat 24 muaj. Kjo nismë fokusohet në fuqizimin e administratave publike në Kosovë dhe Shqipëri për të krijuar politika të efiçiencës së energjisë në përputhje me standardet e BE-së. RenovAID promovon bashkëpunimin ndërsektorial për të rritur përpjekjet për efiçencën e energjisë dhe shkëmbimin e njohurive. 

Këto projekte përfaqësojnë një hap të rëndësishëm përpara në angazhimin e Balkan Green Foundation për qëndrueshmërinë mjedisore, me një fokus strategjik në edukimin, angazhimin dhe bashkëpunimin për të nxitur ndryshime pozitive në rajon.

Qëndroni me ne për të rejat mbi këto iniciativa transformuese ndërsa ato shpalosen.