BGF pjesë e Forumit të 8-të të Partneritetit Global për Përgjegjshmërinë Sociale (GPSA)

10 June 2022

Me 9 qershor, Rinora Gojani, Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve në Balkan Green Foundation (BGF) ishte pjesë e Forumit të 8-të të GPSA-së. Rinora ishte folëse në sesionin 'Ndryshimet Klimatike: Përgjegjësia Sociale ka rëndësi'. Anëtarët e tjerë të panelit ishin: Vani Catanasiga, Drejtor Ekzekutiv në Këshillin e Shërbimeve Sociale në Fixhi dhe Nicola Bird, Drejtor Ekzekutiv në Integrated Health Outreach Inc (IHO), Anitgua dhe Barbuda.

Sesioni i panelit u fokusua në atë se si proceset bashkëpunuese të llogaridhënies sociale mund të forcojnë përgjigjet klimatike, të lidhin mekanizmat e llogaridhënies lokale, kombëtare dhe globale dhe të ndërtojnë sinergji midis sektorit publik dhe ndërhyrjeve të përgjegjshmërisë sociale të udhëhequra nga shoqëria civile.

Ndryshimi i klimës është një kërcënim ekzistencial për botën. Që nga vitet 1800, shoqëria është mbështetur në energjinë nga djegia e lëndëve djegëse fosile, përshpejtimit të produktivitetit bujqësor dhe intensifikimit të urbanizimit në mbështetje të rritjes ekonomike. Këto aktivitete kanë rritur ndotjen dhe kanë dëmtuar shëndetin publik dhe mjedisor, janë shoqëruar me humbje të mbulesës pyjore dhe rënie të shpejtë të biodiversitetit. Kjo ka rezultuar gjithashtu në gazra që mbulojnë nxehtësinë që ngrohin oqeanet dhe kanë shkaktuar ndryshime në reshjet duke shkaktuar përmbytje, rrëshqitje të dheut, thatësirë ​​të zgjatur dhe stuhi të rënda – të gjitha këto janë më shkatërruese për jetesën dhe veçanërisht për shtresat vulnerabël.

Rinora deklaroi se BGF filloi punën e saj në një kohë kur 'Strategjia e Energjisë ishte e fokusuar në qymyrin dhe kur vendi donte të maksimizonte përdorimin e qymyrit, duke ndërtuar një termocentral të ri. Ndryshimi i klimës nuk ishte një shqetësim për politikëbërësit! Për shkak të veprimeve të shoqërisë civile për ndërgjegjësimin dhe fuqizimin e qytetarëve për t'u përfshirë në proceset e politikëbërjes, tani ka politika më të mira që marrin parasysh efektin klimatik. Aktualisht, Kosova është në proces të miratimit të Strategjisë së re të Energjisë, fokusi i së cilës është edhe dekarbonizimi'. Krahas rolit të OShC-së për diskutimin e veprimit klimatik, në grupet e punës, Rinora deklaroi se nuk ka mekanizëm 'një madhësi që i përshtatet të gjithëve' - por veprime specifike të vendit - që duhet t'u përgjigjen nevojave të komuniteteve të prekura.'

Paneli u dakordua që në aspektet afatgjata, llogaridhënia shoqërore bashkëpunuese luan një rol kritik në mbylljen e boshllëqeve të zbatimit, forcimin e koordinimit të palëve të interesuara dhe në shpërndarjen dhe përdorimin transparent të fondeve për programet e lidhura me klimën, duke përfshirë menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë dhe reagimin ndaj krizave.