BGF pjesë e seminarit të Akademisë EUKI në kuadër të projektit “Green Rural Deal”.

31 mars 2022

Balkan Green Foundation (BGF) mori pjesë në seminarin e Akademisë EUKI "Projekti Green Rural Deal: Si Rajonet Rurale në Ballkanin Perëndimor luftojnë për një ekonomi me zero karbon" organizuar me 28 mars, 2022. Ngjarja mblodhi partnerët e përfshirë në Projekti “Green Rural Deal”, përbërë nga Rinora Gojani (Balkan Green Foundation), Katja Witte (Instituti Wuppertal për Klimën, Mjedisin dhe Energjinë), Tanja Popovicki (Fondacioni RES) dhe Lefteris Topaloglou (LGA Maqedonia Perëndimore).

Fillimi i seminarit u ofroi pjesëmarrësve informacione rreth qëllimit të projektit Green Rural Deal, i cili synon të fuqizojë banorët ruralë të Kosovës, Serbisë dhe Greqisë për të krijuar projekte, mjete dhe instrumente që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre rajoneve. Duke vepruar kështu, partnerët e projektit shpalosen të përbashkëtat si popullsia në plakje, papunësia e lartë, nivelet e larta të emigrimit dhe rënia e industrive me intensitet energjie, ndërkohë që mbeten të ndjeshëm ndaj nevojave të veçanta të çdo rajoni të përfshirë në projekt. 

Rinora Gojani (Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve në BGF) theksoi potencialin e rajonit të Kamenicës për t'u shndërruar në një ekonomi me karbon zero, qëndrueshmërinë e saj të madhe për instalimin e energjisë diellore dhe të erës. Znj. Gojani përmendi hapat thelbësorë të projektit “Green Rural Deal” që janë mbledhja e të dhënave përkatëse, diagnostikimi i shqetësimeve të zhvillimit, mbështetja e nivelit vendor në hartimin e politikave të përshtatshme dhe ofrimi i mbështetjes në proceset e vlerësimit dhe planifikimit. Më pas, znj. Gojani vazhdoi duke shpjeguar se cili është fokusi i ardhshëm i projektit duke përfshirë shënjestrimin e dokumenteve strategjike, ngritjen e kapaciteteve dhe ndarjen e njohurive, si dhe përcaktimin e qartë të fushave të ndërhyrjes që rezultuan të ishin veçanërisht të dobishme. Tanja Popovicki (Menaxhere e Programit në Fondacionin RES) theksoi se projekti paraqet një zgjatje e procesit të tranzicionit të energjisë në Priboj (Serbi). Tanja shpalosi aktivitetet kryesore të projektit duke përfshirë shndërrimin e sistemit të ngrohjes publike në biomasë, proces në të cilin veçanërisht të rinjtë u përfshinë shumë duke rritur kështu motivimin e tyre për të qëndruar në Priboj. Ndërkohë, Dr. Lefteris Topaloglou (Konsulent shkencor i LGA Maqedonia Perëndimore) theksoi rëndësinë e projektit “Green Rural Deal" duke e lidhur atë me vendimin e qeverisë greke për të hequr gradualisht minierat e linjitit në vitin 2028, në Maqedoninë Perëndimore, ekonomia e së cilës është dominuar nga prodhimi i energjisë. nga minierat e linjitit për dekada, përballet me një sfidë të rëndësishme ekonomike.

Në fund të seminarit, ekspertët ranë dakord se të kuptuarit e nevojave dhe perspektivave lokale të të gjithë akterëve të përfshirë në projektin “Green Rural Deal” ndihmon në ndërtimin e besimit dhe marrëdhënieve të besueshme, është vendimtare për suksesin e projektit. Ndërsa praktikat e mira nga projekte të tjera mund të shërbejnë si udhëzime të dobishme, zgjidhjet lokale duhet të bazohen në vend dhe të krijojnë një ndjenjë pronësie në komunitetet e synuara. Këto praktika mund të rrisin qëndrueshmërinë e projektit dhe të sigurojnë vazhdimin e procesit të transformimit përtej tre viteve të financimit.

Projekti “Green Rural Deal - Strategjitë e Tranzicionit të Qëndrueshëm dhe të Menqura për Komunat Rurale” mbështetet nga Iniciativa Evropiane për Klimën e Ministrisë Federale për Mjedisin, Ruajtjen e Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore dhe është një iniciativë ndërmjet Balkan Green Foundation, Instituti Wuppertal, Germanwatch, Asociacioni Rajonal i Pushtetit Lokal të Maqedonisë Perëndimore dhe Fondacioni BRE.