AFATI SHTYHET PËR BALKAN GREEN ACADEMY 2020/2021 - THIRRJE PËR APLIKIM

20 korrik 2020

Balkan Green Foundation si pjesë e Programit Rajonal Balkan Green Ideas po organizon për herë të parë Balkan Green Academy 2020/2021. Akademia do të përfshijë module brenda tre shtylla kryesore: politika, ekonomia dhe shoqëria, dhe do të lehtësojë diskutimin mbi çështjet aktuale që lidhen me zhvillimin e gjelbër të qëndrueshëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Akademia do të përdorë qasjen ndër-sektoriale dhe ndërdisiplinore, duke inkurajuar ndërtimin e thelluar të njohurive dhe në të njëjtën kohë do të kombinojë modulet që do të eksplorojnë perspektivën e politikës, qasjen ekonomike të biznesit dhe ndikimin shoqëror.

Qëllimet kryesore të Akademisë janë:

 • Për të promovuar parimet dhe vlerat e politikës së qëndrueshme dhe të gjelbër në lidhje me zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik të shoqërive të Ballkanit Perëndimor (me fokus të veçantë në Agjendën 2030 dhe Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor)
 • Për të krijuar një rrjet me bazë në komunitet, OSHC që punojnë në nisma të gjelbërta të qëndrueshme dhe sipërmarrës të gjelbërta rurale dhe urbane.
 • Përgatitja e aktorëve lokalë dhe rajonalë për të identifikuar potencialet brenda komuniteteve të tyre për krijimin e iniciativave dhe bizneseve të gjelbra dhe të qëndrueshme.

Balkan Green Academy është e ndarë në tre nën-seksione (e detyrueshme për të gjithë pjesëmarrësit):

 • Kursi i Modulit të Trajnimit Online: 26-30 Tetor 2020,
 • Seancat e mentorimit për të gjithë të pranishmit: Nëntor 2020 - Shkurt 2021
 • Orët e përgatitjes për Garat Kombëtare të Balkan Green Ideas: Shkurt-Prill 2021

Ne ofrojme:

 • 28 vende në edicionin tonë të Akademisë 2020/2021, kryesisht të hapura për gra dhe burra të rinj nga zonat rurale dhe urbane në WB6 + Greqi që zotërojnë ose synojnë të krijojnë biznese të gjelbërta të vogla dhe të qëndrueshme;
 • Modulet e kurseve në internet të përqendruara në politikë, ekonomi dhe shoqëri të implementuara nga trainer evropianë të njohur;
 • Sesione interaktive me mysafirë dhe ekspertë në Modelimin e Mendimit, Kornizë të Biznesit dhe Partneritetin e Shoqërisë së Gjelbër;
 • Seancat e mentorimit dhe orët e përgatitjes për Garën Balkan Green Ideas në 2021 me një mentor të përkushtuar nga rajoni dhe Evropa;
 • Anëtarësia në Klubin e ish studentëve të Green Academy si pjesë e Rrjetit Rajonal të Gjelbër përbëhej nga sipërmarrës të gjelbër, organizata ndërmjetësuese, OSHC-të themelore, grupe informale dhe individë, si dhe ekspertë të tjerë dhe aktorë përkatës nga WB6.

Balkan Green Academy 2020/2021 është e hapur për pjesëmarrësit (kryesisht gra dhe burra të rinj nga zonat rurale dhe urbane që zotërojnë ose synojnë të krijojnë biznese të gjelbëra të vogla dhe të qëndrueshme), nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Greqia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Sërbia. Vendet janë të kufizuara vetëm në katër (4) pjesëmarrës për secilin vend. Pjesëmarrja në të tre nën-seksionet është e detyrueshme për të gjithë të pranishmit.

Gjuha e punës është anglisht. Afati është shtyer deri më 31 gusht, 23:59. Të gjithë aplikantëve u kërkohet të shprehin interesin e tyre dhe të plotësojnë formën e pjesëmarrjes KËTU. Komisioni zgjedhor i përbërë nga ekspertë / praktikues / trainer nga BP dhe Evropa do të rishikojnë aplikimet dhe të gjithë aplikantët e suksesshëm do të njoftohen për rezultatet deri më 18 shtator dhe u kërkohet që fillojnë me përgatitjet dhe leximin e literaturës së propozuar.