GREEN CROSS

"KAPËRCIMI I GJELBËR - Drejt Ekonomive Lokale të Gjelbërta me investime të mençura" është financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Balkan Green Foundation, Qendra EDEN / EDEN Center, Komuna e Hasit dhe Komuna e Klinës.

Projekti zbatohet për një periudhë prej 40 muajsh në: Shqipëri, Komuna Has dhe Kosovë, Komuna e Klinës dhe synon të kontribuojë në rritje të përgjithshme të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kalimin e komunave në ekonominë e qëndrueshme të gjelbër përmes  politikës së integruar, investimet e zgjuara publike dhe zhvillimi i kapaciteteve.

Akteret në Komunën Has dhe Klinë luan një rol të rëndësishëm jo vetëm si përfitues i drejtpërdrejtë, por edhe në zbatimin e suksesshëm të projektit. Ky projekt është nën Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar (CBC) për Mjedisi midis Shqipërisë dhe Kosovës.

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM:

  • Të kontribuojë për një rritje të përgjithshme të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kalimin e komunave në ekonominë e gjelbër të qëndrueshëm përmes politikës së integruar, investimeve të zgjuara publike dhe zhvillimit të kapaciteteve.

OBJEKTIVAT SPECIFIKE:

  • Të nxisë rritjen e qëndrueshme të të ardhurave komunale duke përafruar politikat lokale me parimet e ekonomisë së gjelbër për të rritur efikasitetin e burimeve, dhe duke investuar në projekte të inteligjente të energjisë së gjelbër për të siguruar kosto të ulët dhe qasje në energji elektrike jo ndotëse dhe me cilësi të mirë për popullatën e zonave urbane dhe rurale në komunat Has dhe Klinë.
  • Për të rritur kapacitetet dhe për të stimuluar ekonominë e gjelbër dhe sipërmarrjen, bujqësinë e qëndrueshme dhe praktikat e gjelbërta në publikun e gjerë dhe palët e ndryshme si çelës për potencialet ekoturistike dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të zonës ndërkufitare.

BALKAN ENERGY PROSPECT

Balkan Energy Prospect është ndër mjetet e krijuara nga Balkan Green Foundation, me idenë për të përfaqësuar një platformë të hapur dhe informuese për zbulimin dhe analizimin e njohurive kryesore që theksojnë kapacitetet e secilit vend të Ballkanit Perëndimor përsa i përket sektorëve të tyre përkatës të energjisë.

Në fund të fundit, kjo platformë është hartuar me idenë për të ofruar një pasqyrim të shkurtër por gjithëpërfshirës të zhvillimeve në sektorin e energjisë në secilën nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, përkatësisht Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi.

Platforma siguron një paraqitje vizuale të të dhënave, duke treguar që një qasje efikase në energji elektrike dhe lidhje e strategjive brenda rajonit të Ballkanit Perendimor do të drejtojë procesin e bashkëpunimit dhe do të jap kontribute rajonal drejt përparimit të sistemeve të tyre të energjisë, të udhëhequr nga angazhimet, detyrimet dhe objektivat e përbashkëta të Traktati i Komunitetit të Energjisë.

Me krijimin e bashkëpunimit dhe një infrastrukture të integruar energjetike mes njëri-tjetrit, vendet do të rrisin bashkëpunimin ndërkufitar dhe do të zhvillojnë projekte rajonale dhe do të ulin ekonominë e tyre të karbonit.

Si e tillë, kjo platformë siguron informacion të vlefshëm për gjashtë vende të BP-së në lidhje me teknologjitë e tyre të energjisë, sinergjitë e mundshme për një treg të ardhshëm të integruar të energjisë dhe kapacitetet për diversifikimin e energjisë brenda rajonit të BP.

Balkan Green Ideas

Balkan Green Ideas (BGI), projekt i mbështetur nga Rockefeller Brothers Fund fillimisht tani edhe me mbështetjen e ERASMUS+, inkurajon ndërmarrësit ambiciozë në Ballkanin Perëndimor në krijimin e ideve të biznesit të gjelbër që shfrytëzojnë burimet lokale dhe rigjallërojnë zinxhirët tradicional të zhdukur të prodhimit dhe tregjet me bazë komunitare.

BGI synon të kontribuojë në mënyrë thelbësore në ndërtimin e një rajoni paqësor, konkurrues dhe të begatshëm të Ballkanit Perëndimor, duke qenë vazhdimisht në ndjekje të qëndrueshmërisë mjedisore rajonale, Axhendës së re të Gjelbër për BB dhe promovimin e një programi mbështetje për ndërmarrjet e gjelbëra të qëndrueshme që do të kontribuojnë në drejtim të gjelbër Ballkanit dhe zonat ekonomikisht të qëndrueshme të vogla rurale dhe urbane në rajonin tonë.

Si objektiv ka të promovojë parimet dhe vlerat e politikës së qëndrueshme dhe të gjelbër midis të rinjve në çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik të shoqërive të Ballkanit Perëndimor, si dhe të lidhë aktivistëve e rinj të gjelbër dhe përgatitjen e tyre për të identifikuar potencialet brenda komuniteteve të tyre për krijimin e iniciativave dhe bizneseve të gjelbra dhe të qëndrueshme të të rinjve në Ballkanin Perëndimor dhe Greqi për të fuqizuar rolin e tyre në vizionin për zhvillim të qëndrueshëm brenda rajonit.

Green Rural Deal

Green Rural Deal është një projekt i filluar në mes Balkan Green Foundation, Institutit Wuppertal, Germanwatch, Shoqatës Rajonale të Qeverisjes Lokale të Maqedonisë Perëndimore dhe Fondacionit BRE, me mbështetjen nga Iniciativa Evropiane për Klimën (EUKI) e Ministrisë Federale për Mjedisin, Ruajtjen e Natyrës dhe Sigurisë Bërthamore (BMU).

Objektivi i projektit është të zhvillojë kapacitete lokale për një tranzicion në një ekonomi me zero karbon në tre rajone të synuara: Maqedonia Perëndimore (Greqi), Kamenica (Kosovë) dhe Priboj (Serbia). Projekti synon të mbështesë dhe fuqizojë komunat në rajonet rurale në vendet e përmendura së bashku me komunat gjermane përmes ndërtimit të kapaciteteve lokale, mësimit nga kolegët dhe bashkë-krijimit të projekteve konkrete.

Gjatë implementimit, Green Rural Deal do të prodhojë rekomandime për secilin rajon të synuar dhe do të punojë me akterët kryesorë në secilin rajon për të krijuar strategji të qëndrueshme të projektit.

Green Rural Deal do të bashkojë akterët rajonal dhe lokal të ndryshme dhe nga fusha të ndryshme të politikave për:

  • Krijimin e së ardhmes së tyre
  • Sigurimin e një manuali për mbështetjen e rajoneve të tjera
  • Përditësimin e politikave që synojnë vendimmarrësit në nivelin kombëtar dhe evropian në një përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin për nevojat e rajoneve rurale.

RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs)

RISE (Inkubatori Rajonal për Ndërmarrësit Social) mbështet të rinjtë në zhvillimin e ideve të tyre në biznese të qëndrueshme sociale. Programi i mbështetjes posaçërisht është zhvilluar dhe monitoruar nga konsortiumi I përbërë nga RYCO, GROUPE SOS Pulse, SEEYN, Institut français, dhe Franco-German Youth Office (FGYO). Balkan Green Foundation është një nga gjashtë inkubatorët lokalë përgjegjës për zbatimin e aktiviteteve të RISE brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor

Objektivi i projektit është të adresojë një nevojë specifike dhe thelbësore në rajon në lidhje me kontekstin dhe historinë e tij aktuale: hapjen e hapësirave të reja të pajtimit për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor përmes ndërmarrjes sociale. Projekti, për shkak të natyrës së tij shumë rajonale, do të tentojë të rrisë numrin e ndërveprimeve ndërkufitare rreth ndërmarrjes sociale gjatë 3 viteve të projektit dhe më pas.

  • Objektivi i parë specifik është pasurimi i kapacitetit të ekosistemit të ndërmarrjes sociale në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky objektiv specifik u drejtohet strukturave lokale të mbështetjes (inkubatorët RISE) të cilët promovojnë projekte inovative dhe sociale dhe udhëheqës të projekteve.
  • Objektivi i dytë specifik është i lidhur me vetë natyrën e projektit: për të inkurajuar pajtimin përmes ndërmarrjes sociale, është e nevojshme të inkurajohet një kontekst i favorshëm për zhvillimin e projekteve ndërmarrëse. Rritja e ndërgjegjësimit për ndërmarrjen sociale në shoqëritë e Ballkanit Perëndimor është një element kryesor në zhvillimin e projektit dhe duhet të gjenerojë një komunitet dinamik dhe të informuar të ndërmarrësve të rinj socialë.

Environmental Capacity Building on Data use in Kosovo

Projekti 'Ndërtimi i kapaciteteve mjedisore mbi përdorimin e të dhënave në Kosovë’ zbatohet përmes mbështetjes së Agjencisë Suedeze të Mbrojtjes së Mjedisit.

Projekti i përgjigjet kërkesës për krijimin e pranisë lokale me objektiv ndërtimin e kapaciteteve mjedisore në Kosovë dhe avancimin e procesit të pranimit në BE me fokus në fushën e mjedisit.

Përmes këtij projekti, Balkan Green Foundation, si një Administrator Lokal, do të jetë një urë lidhëse midis ekipit Suedez dhe partnerëve të projektit në Kosovë në përmbushjen e këtij qëllimi, duke kontribuar që politikat mjedisore të implementohet dhe zhvillohet në mënyrë efektive, me kualitet të lartë, si dhe adresimin e çështjeve në lidhje me klimën dhe ajrin, biodiversitetin, zonat e ndotura, riciklimin dhe mbeturinat, mbikëqyrjen e mjedisit, si dhe hulumtimet mjedisore.

Road Map of Social Enterprises

Udhëzuesi i Ndërmarrjeve Sociale i përgjigjet nevojave të partnerëve dhe komuniteteve të tyre në fushën e sipërmarrjes sociale duke përdorur mjete dixhitale në punën e të rinjve për të adresuar papunësinë e të rinjve dhe për të fuqizuar të rinjtë. 8 partnerë nga 8 vende do të punojnë për 24 muaj në mjetin dixhital për shkëmbimin e njohurive dhe rrjetëzimin në sipërmarrjen sociale.

Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në krijimin e një mjedisi mbështetës social sipërmarrës në vendet pjesëmarrëse; për të zhvilluar një mjet të qëndrueshëm, një hartë, faqe interneti dhe aplikacion për rrjetëzim, shkëmbim njohurish rreth sipërmarrjes sociale me shembuj konkretë të ndërmarrjeve sociale dhe mjete që mbështesin bashkëpunimin ndërsektorial; për të mbështetur bashkëpunimin ndërmjet Programit dhe vendeve Partnere dhe zhvillimin e nismave të reja të projekteve që adresojnë papunësinë e të rinjve dhe zhvillimin e përspektivës së sipërmarrësve të rinjë. Për më tepër, aktivitetet e parapara i kushtohen rritjes së kapaciteteve të organizatave rinore (trajnimi dhe mësimi online), hartimi i praktikave të sipërmarrjes sociale dhe zhvillimi i mjetit dixhital, hartës dhe kontributi në krijimin e një mjedisi mbështetës social sipërmarrës, duke i bërë sipërmarrjet sociale të dukshme dhe të aksesueshme (ngjarjet shumëfishuese ndërkombëtare dhe kombëtare).