NJOFTIM PËR KONTRATË PËR FURNIZIM

14 shtator 2020

Furnizimi me panele fotovoltaike, panele termike diellore, ngrohës uji, llamba LED për ambiente të jashtme dhe të brendshme.

Balkan Green Foundation dhe Komuna e Klinës synojnë të japin një kontratë furnizimi për panele fotovoltaike, panele diellore termike, ngrohës uji, llamba LED në natyrë dhe llamba LED shtëpie në Klinë, Kosovë me ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programi IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë.

Lënda e kontratës është furnizimi, shpërndarja dhe instalimi nga kontraktori i mallrave të mëposhtme në Komunën e Klinës, Kosovë:

  • Panele fotovoltaike 70 kWp (me invertorë hibridë, bateri, kabllo diellore dhe pajisje të tjera shoqëruese) që do të instalohen në 13 ndërtesa të ndryshme publike në Klinë;
  • Panele termike diellore 15 kWp (me tuba bakri, bërryla, tuba, pompa, valvola, një rezervuar uji 400 litra dhe tub vertikal);
  • 5 ngrohës uji;
  • 15 llamba LED në natyrë për ndriçimin rrugor, llamba natriumi dhe merkuri (të afta që të zëvendësojnë);
  • 800 llamba LED shtëpie.

Për më shumë specifikime teknike në thirrjen për tender, ju lutemi referojuni dosjes ‘që duhet të plotësohet nga tenderuesi’, nën: specifications Specifikimet teknike (Shtojca II) & oferta teknike (Shtojca III) ’.

Dosja e tenderit është në dispozicion nga Rr. Universiteti 36/2, Prishtinë 10000, Kosovë dhe gjithashtu do të publikohet në:

https://drive.google.com/drive/folders/19aaXG7fYtvPMPBGS6l9s2QDKHmU57pqY?usp=sharing

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është data 14 tetor 2020 në ora 17:00.