Takimi informues rreth thirrjes për aplikim të RISE (Informativni sastanak o pozivu za prijavu programa RISE)

16 shtator 2020

Balkan Green Foundation, si një ndër inkubatorët rajonal të projektit Regional Incubator for Social Entrepreneurs (Inkubatori Rajonal për Ndërmarrësit Social), sot mbajti takimin informues rreth thirrjes për aplikim për identifikimin e ideve për zhvillimin e bizneseve sociale nga të rinjtë.

RISE është një projekt për të rinjtë e motivuar, të përkushtuar, të gatshëm për të mësuar dhe ndryshuar gjërat për përmirësimin e Ballkanit Perëndimor. Ne synojmë të mbështesim idetë tuaja të biznesit social që do ta bëjnë rajonin një vend më të mirë. Rrugëtimi RISE është një program falas për t’u bërë pjesë, i përshtatur posaçërisht t'ju ndihmojë të mësoni, të rriteni dhe të bëni një ndryshim në botën përreth jush.

Disa nga pyetjet me te shpeshta rreth programit:

 • Kush mund të aplikoj?

Të rinjtë 18-35 me ide dhe përkushtim për zhvillimin e ndërmarrësisë sociale

 • Nga cilat komuna të Kosovës?

Të rinjtë nga të gjitha komunat e Kosovës

 • A janë sektorët dhe veprimtaritë e caktuara/kufizuara?

Idetë dhe veprimtaritë mund të jenë në sektore të ndryshme. Nuk ka kufizime.

 • A duhet të aplikojmë si grup/individual?

Si grup me të paktën 2 anëtarë

 • A bën bizneset apo iniciativat ekzistuese të aplikojnë?

Vetëm ato iniciativa që e kanë aspektin social dhe që janë në fillim të veprimtarisë.

 • Çka përfshin programi RISE?

Fazën e Ideimit apo zhvillimit të idesë, fazën e Inkubimit apo testimit të idesë në treg, mentorim,

trajnim, ndërlidhje dhe mobilitet rajonal dhe grant fillestar.

 • Si të aplikojmë?

Online përmes linkut: https://forms.gle/FgUKBnV1RFQtxNuX7

Projekti RISE është zhvilluar dhe monitoruar nga Konsorciumi i përbërë nga RYCO, GROUPE SOS Pulse, SEEYN, Institut français dhe Regional Youth Cooperation Office.  Ky projekt mbështetet nga Agence Française de Développement dhe Regional Youth Cooperation Office.

______

Serbian: 

Balkan Green Foundation kao jedan od regionalnih inkubatora projekta RISE odrżala je danas informativni sastanak o pozivu za prijavu, čiji je cilj identifikovanje ideja za razvoj socijalnih preduzeća od strane mladih

RISE - Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike je projekat za motivisane i posvećene mlade ljude, koji su spremni da uče i da donose promene za dobrobit Zapadnog Balkana. Naš cilj je da podržimo vaše socijalno preduzetničke ideje koje će region učiniti boljim mestom. RISE Putovanje je posebno prilagođen program u kojem je učešće besplatno i koji će vam pomoći da učite, rastete i napravite promene u svojoj okolini.

Neka od najčešće postavljanih pitanja o programu

 • Ko se može prijaviti?

Mladi od 18 do 35 godina sa idejama i zalaganjem za razvoj socijalnog preduzetništva

 • Iz kojih Kosovskih opštine?

Mladi iz svih Kosovskih opština

 • Da li su sektori i aktivnosti specifični / ograničeni?

Ideje i aktivnosti mogu biti u različitim sektorima. Nema ograničenja.

 • Da li se moramo prijaviti kao grupa / pojedinac

Kao grupa sa najmanje 2 člana.

 • Da li se primenjuju postojeća preduzeća ili inicijative?

Samo one inicijative koje imaju socijalni aspekt i koje su na početku aktivnosti.

 • Šta uključuje program RISE?

Faza razvoja ideja, faza inkubacije ili testiranje ideje na tržištu, mentorstvo, obuka, veza i regionalna mobilnost i početni grant.

 • Kako se prijaviti?

Na mreži putem veze: https://forms.gle/guvQXARCcupD6N6MA

RISE projekat razvija i nadgleda Konzorcijum koji se sastoji od RICO, Groupe SOS Pulse, SEEYN, Institut français i Francusko-Nemačke kancelraoje za mladih (FGYO). Ovaj projekat se finansira od strane Agence Française i RYCO